BurgerClose

Glædelig jul og godt nytår!

21-12-2021

Vi nærmer os med hastige skridt jul og nytår og dermed også et naturligt tidspunkt at gøre status for det forgangne år og kigge fremad mod, hvad det nye år vil bringe.

For os i Samarbejdssekretariatet har 2021 bl.a. været præget af resultaterne af OK21-forhandlingerne, herunder en revision af Samarbejdsaftalen samt et fokus på specifikke indsatsområder (SU og grøn omstilling, SU og udbud/udlicitering samt samarbejdet mellem SU og Arbejdsmiljøorganisationen). Du kan i dette nyhedsbrev læse mere om, hvad vi er ved at planlægge af aktiviteter i forhold til disse indsatsområder.

Året var fra start selvsagt også præget af nedlukningen af de statslige arbejdspladser, og genåbningen efter sommerferien. Det er en virkelighed, der har fået os til at videreudvikle på vores virtuelle kursustilbud, ligesom vi også har afholdt webinarer om forskellige emner, der er relevante på tværs af samarbejdsudvalg i staten, og vi er glade for, at vores nye aktiviteter er blevet taget så godt imod. Det virtuelle kursustilbud fortsætter i 2022, og vi har også overvejelser om emner for nye webinarer. Vi har i mellemtiden også oplevet en ekstraordinær stor efterspørgsel på vores fysiske kursustilbud efter genåbningen og frem til jul – det har været ganske overvældende, og vi er stolte over at kunne have imødekommet denne – en indsats, der ikke mindst skyldes vores dygtige underviserkorps, der også er blevet udvidet i årets løb.

Vi befinder os nu i en situation, hvor mange igen er blevet bedt om at arbejde hjemme, hvorfor en række af de drøftelser, der tidligere været relevante at have i samarbejdsudvalget, igen er blevet relevante. Husk i den forbindelse, at de beslutninger ift. arbejds- og personaleforhold, der ligger inden for den lokale ledelsesret, skal drøftes i samarbejdsudvalg. Hvis I er i tvivl om, hvad dette betyder i praksis, kan I med fordel læse dette blogindlæg fra foråret 2020 om nedlukning af arbejdspladsen og dette blogindlæg fra sommeren 2021 om genåbning af arbejdspladsen.

Medarbejderinddragelse ift. grøn omstilling

Som del af OK21-forhandlingerne blev der aftalt et protokollat om medarbejderinddragelse ift. grøn omstilling. Protokollatet gælder mere bredt end for samarbejdsudvalgene, idet det opfordrer arbejdspladserne til at have dialog om mulige lokale løsninger på den globale udfordring med behov for øget fokus bæredygtighed samt nedbringelse af CO2-udslippet mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer af arbejdspladsen. I det omfang drøftelserne vedrører arbejds- og personaleforhold, skal der ligeledes ske en drøftelse i samarbejdsudvalget. Du kan finde protokollatet her.

Vi er i gang med at planlægge en række spændende aktiviteter, der understøtter drøftelserne om grøn omstilling i samarbejdsudvalgene lokalt. Vi vil i det nye år invitere til at arbejdspladser, der er meget interesseret i dette emne, vil få mulighed for at være med til at udvikle værktøjer, der efterfølgende vil blive stillet til rådighed for alle statens samarbejdsudvalg. Vi er også ved at udarbejde en folder, der kan inspirere til drøftelserne lokalt, samt planlægge webinarer, en konference mm.

Medarbejderinddragelse ift. udbud, genudbud og udlicitering

En af de ændringer, der er sket i forbindelse med revisionen af Samarbejdsaftalen, er, at genudbud er blevet understreget som del af ledelsens informationspligt (ligesom udbud og udliciteringsprocesser). Erfaringen viser imidlertid, at det kan være svært at greje, hvordan man får tilrettelagt sådanne processer på en hensigtsmæssig måde, således at inddragelsen af medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalget sker på en måde, så det skaber værdi for den ledelsesmæssige beslutning.

Vi vil i det kommende år sætte fokus på, hvordan denne type af processer tilrettelægges. Det vil vi bl.a. gøre ved at udgive materiale, der tydeliggør, hvad informationspligten indbefatter i denne henseende, samt hvilke drøftelser der skal ske i samarbejdsudvalget.

Samarbejdet mellem samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget

Såvel samarbejdsudvalgene som arbejdsmiljøudvalg og -grupper er centrale aktører i forhold til arbejdspladsens udvikling og ”deler” derudover en række opgaver i forhold til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det er en del af OK21-forliget, at vi skal sætte fokus på samarbejdet mellem samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen i forhold til aktuelle emner inden for psykisk arbejdsmiljø, herunder stress, mobning, vold og krænkende handlinger.

Vi vil i det kommende år sætte fokus på det organisatoriske omkring samarbejdet mellem SU og arbejdsmiljøorganisationen og dels gennem bl.a. afholdelse af webinarer og/eller seminarer, hvor vi inviterer eksperter ind til at bidrage med deres viden om forskellige relevante emner.

Alle sekretariatets undervisere og vi i sekretariatet vil gerne ønske en glædelig jul og et velsignet nytår.

På sekretariatets vegne,

Magnus Bryde og Pia Lassen

Gå til indkøbskurven...