BurgerClose

SU-undervisere

Samarbejdssekretariatet råder over et korps af SU-undervisere, der alle har praktisk erfaring med arbejdet i statens samarbejdsudvalg. Vores undervisere er bosiddende rundt om i Danmark, for at minimere kørselsudgiften for rekvirenten. Kontakt Samarbejdssekretariatets kursusadministration for yderligere info.

Maja Aasted

Maja Aasted

Jeg er lektor på et alment gymnasium i København, hvor jeg fungerer som kursusleder for pædagogikumkandidater, medlem af pædagogisk udvalg og underviser i samfundsfag og historie. Jeg har i en årrække været forperson for Pædagogisk Råd på skolen samt sidder i SU og bestyrelsen. Jeg arbejder desuden som tilsynsførende og oplægsholder på pædagogikumuddannelsen og har derigennem erfaring med mange typer af uddannelsesinstitutioner for inden for både ungdoms- og voksenuddannelsesområdet.

Lars Albrektsen

Lars Albrektsen

Jeg er Afdelingsleder/sagsbehandler i Flyvevåbnet. Tidligere har jeg arbejdet med uddannelsen af Forsvarets værnepligtige talsmænd. Har en HR-baggrund, arbejdet en del med kompetenceudvikling.

Proceskonsulent uddannet fra Copenhagen Coaching Center. Jeg har erfaring som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, kursusleder på TR-uddannelse.

Har endvidere virket siden 1993 som SU-underviser i Forsvaret. Tilknyttet Beredskabsstyrelsen som ekstern underviser og censor på deres voksenpædagogiske grunduddannelse.

Ane Alsløv

Ane Alsløv

Jeg er uddannet Cand.Mag fra Københavns Universitet og er ansat som chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, hvor jeg primært arbejder med strategi og udvikling og internationale aktiviteter, bl.a. for Statens Kunstfond. Jeg har i en kortere periode også arbejdet i Udenrigsministeriet.

I langt de fleste af mine år i centraladministrationen har jeg været involveret i udviklingen af arbejdspladsen på den ene eller anden måde, herunder som tillidsrepræsentant, formand for vores AC-klubben på min arbejdsplads og næstformand i vores Samarbejdsudvalg.

Jeg har erfaring med mange typer af gruppedynamikker og finder det interessant at fokusere på, hvad en gruppe kan opnå sammen.

Jeg arbejder ud fra den tese, at alle, uanset rolle i SU-arbejdet, har en interesse i at udvikle den bedst mulige arbejdsplads ud fra den grundlæggende præmis. Det er det, der er udgangspunktet.

Jeg trækker også ofte på min uddannelse som dramapædagog.

Kamilla Bergström

Kamilla Bergström

Jeg er ansat som specialkonsulent på Københavns Universitet og arbejder primært med udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne. Arbejdet består bl.a. i at have kontakt til vores aftagere og dimittender, løbende evaluering og analyse af undervisning og trivsel samt at skabe meningsfulde og værdiskabende interne processer. Derudover underviser jeg i konflikthåndtering, innovation, teamsamarbejde og psykisk arbejdsmiljø både for bachelor- og akademistuderende på KU.

Min erfaring med udvalgsarbejde har været som partsneutral konsulent, hvor jeg har bidraget med dataanalyse og procesrådgivning ift. undervisning, arbejdsmiljø og trivsel.

Jeg er bl.a. uddannet Master i Sundhedspædagogik og PhD med forskning i organisering og arbejdsglæde. Derudover er jeg uddannet konfliktnavigatør, proceskonsulent og projektleder og har kurser i systemisk ledelse og integral livslæring. .

Magnus Bryde

Magnus Bryde

Jeg er den ene af Samarbejdssekretariatets to koordinerende konsulenter, hvor jeg repræsenterer CFU. Når jeg rådgiver og underviser, sker det altid på et partsneutralt grundlag og i overensstemmelse med de aftaler der regulerer området. Som koordinerende konsulent er jeg derudover ansvarlig for udviklingen af sekretariatets drift og tilbud til arbejdspladserne. Jeg er optaget af at understøtte samarbejde og udvikling af arbejdspladser og organisationer gennem fokus på det værdiskabende SU og forudsætningerne for dette. Jeg har en kandidatuddannelse i offentlig forvaltning samt er uddannet proceskonsulent, adfærdsdesigner og konfliktvejleder.

Lars Frederik Hansen

Lars Frederik Hansen

Jeg arbejder til dagligt som selvstændig konsulent og har bl.a. en baggrund fra Danmarks Domstole, hvor jeg primært har arbejdet med kompetence- og forandringsudvikling samt projektledelse og organisatorisk implementering.

Jeg har været tilknyttet Samarbejdssekretariatet som freelance underviser siden 2015 og har sideløbende undervist i mange andre regi, særligt inden for samarbejde, udvikling og læring.

Jeg har diverse uddannelser og certificeringer i bl.a. MBTI I og II (Myers–Briggs Type Indikator), DISC, adfærdsdesign og IPMA-projektledelse.

Jeg har erfaring med at være medlem af samarbejdsudvalg.

Jette Louise Flensburg

Jette Louise Flensburg

Jeg underviser hos Samarbejdssekretariatet, fordi jeg har lyst til at bidrage til, at Samarbejdsaftalens ånd og paragraffer er kendt på arbejdspladserne i Staten. I omkring 20 år har jeg arbejdet i forskellige statslige organisationer som Rigspolitiet, Finansministeriet, en skatteregion mm., hvor SU-arbejdet, organisationsudvikling og facilitering af forandringer har været en vigtig del af mit arbejdsfelt, bl.a. i sekretariatsrollen og i forbindelse med rådgivning og undervisning.

Jeg er uddannet cand.scient.soc. i offentlig forvaltning og geografi, og så har jeg en mastergrad i Ledelse og Innovation. Jeg er blandt andet optaget af, hvordan samarbejde og dialog kan bidrage til bæredygtighed, i forhold til kerneopgaverne og på de indre organisatoriske linjer, hvor emner som fx grøn omstilling, organisationsforandringer og psykisk arbejdsmiljø har min interesse.

I dag arbejder jeg freelance, blandt andet som ekstern lektor i kreativitet og innovation på DTU, som projektansat i Samarbejdssekretariatet, og så har jeg et virke som forfatter, hvor jeg blandt andet har udgivet poesi om stress i arbejdslivet.

Jesper Korsgaard

Jesper Korsgaard

Jeg er lektor på University College Nordjylland (UCN), hvor jeg underviser på professionsbachelor uddannelser i Sport Management og Innovation og Entrepreneurship. I mit tidligere job som HR Chef på Tech College Aalborg, har jeg har arbejdet med samtlige discipliner indenfor HR og arbejdsmiljø. Stillingen gav mig ligeledes værdifulde erfaringer i, hvordan der kan skabes et tillidsfuldt samarbejde på arbejdspladsen og et velfungerende Samarbejdsudvalg, der kan skabe værdi for en organisation.

Jeg er oprindelig uddannet Cand Oecon, som jeg siden har suppleret med en MBA i strategisk ledelse. Jeg desuden en solid undervisnings- og proceserfaring i forhold til afvikling af kurser/temadage med fokus på kompetence- og teamudvikling for ledere og medarbejdere fra forskellige faggrupper.

Pia Lassen

Pia Lassen

Jeg har gennem 5 år været ansat i Medarbejder- og Komptencestyrelsen som fagansvarlig for samarbejdsområdet samt som koordinerende konsulent for Samarbejdssekretariatet. Jeg har gennem talrige arbejdspladsbesøg samt rådgivning og vejledning opnået stor erfaring med fortolkning af Samarbejdsaftalen samt med hvordan man lokalt kan arbejde med at SU-arbejdet kommer til at skabe værdi for hele arbejdspladsen.

Jeg har tidligere været ansat indenfor universitetsverden. Jeg er nu ansat som chef for en sektion ved Forsvarsakademiet, der er ansvarlig for implementering af forsvarsforlig og andre politiske beslutninger, organisatoriske omstillingsprocesser, lønforhandlinger, stillingsstrukturanliggender samt meget andet.

Jeg har en kandidatuddannelse i samfundsfag, offentlig forvaltning og international udvikling, en diplomuddannelse i ledelse samt er uddannet proceskonsulent, konfliktvejleder og certificeret projektleder.

Samskabelsesprocesser på tværs af fag og organisation har min store interesse. Jeg tror på værdien af at "keep it simple" og har stort fokus på hvordan man lokalt kan finde pragmatiske løsninger i tæt samarbejde med kollegaeer og samarbejdspartnere.

Jeg underviser primært på kurser for det erfarne SU, temakurser i omstillingsprocesser samt yder konfliktvejledning.

Susanne Lauridsen

Susanne Lauridsen

Jeg har i flere år arbejdet som konsulent og underviser i relation til voksenpædagogik, projektledelse, gruppeledelse, samarbejde og kommunikation. Jeg har ca. 25 års erfaring med undervisning af voksne og har bred erfaring med formidling af viden i institutioner og organisationer.

Jeg har siden januar 2016 haft ansættelse som lektor på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL i Vejle, hvor jeg blandt andet underviser i teorier og metoder i socialt arbejde, innovation og praksisudvikling.

Jeg er TR og medlem af det lokale udvalg for samarbejde og arbejdsmiljø.

Jeg er uddannet socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde og har en uddannelse som psykoterapeut.

Anders Kragh Moestrup

Anders Kragh Moestrup

Siden 2014 har jeg været underviser for Samarbejdssekretariatet. I det daglige er jeg chefkonsulent i Administrationen på Aarhus Universitet. Jeg har en naturvidenskabelig kandidatuddannelse suppleret med en master i organisation og ledelse.

Jeg arbejder bl.a. med sikkerhed, beredskab og arbejdsmiljø, og har et særligt kendskab til feltet mellem arbejdsmiljø og samarbejdsudvalgene. På Aarhus Universitet underviser jeg bl.a. på arbejdsmiljøuddannelsen og har mangeårig erfaring som tillidsrepræsentant og medlem af både lokalt og hovedsamarbejdsudvalg. Jeg er valgt som fællestillidsrepræsentant for de administrative akademikere på min arbejdsplads.

Nina Ottesen

Nina Ottesen

Jeg er ansat i Søværnet som arbejdsmiljørådgiver i 3. eskadre ved Flådestation Korsør, hvor jeg blandt meget andet har undervist arbejdsmiljøudvalg. Her er jeg selv medlem af både det lokale samarbejdsudvalg samt næstformand i Søværnets koordinerende samarbejdsudvalg. Jeg har et meget stort kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og især samarbejdet mellem SU og AMU.

Jeg har tidligere været ansat på Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, hvor jeg primært har arbejdet med studieadministration og projektkoordinering. Jeg brænder for arbejdet med mangfoldighed, fastholdelse og rekruttering.

Jeg er kontoruddannet med efteruddannelse inden for ledelse og offentlig forvaltning.

Jeg møder mine kursister der, hvor de er, og jeg er bevidst om, at samarbejdsudvalg ofte er sammensat af faggrupper med forskellige baggrunde og uddannelsesniveauer, hvilket jeg mener er en styrke for samarbejdet. Jeg trækker også gerne på egne erfaringer med hvordan SU-arbejdet kan udvikles fra hovedsagelig at være ”informationsmøder” til at være involverende møder med gode drøftelser til gavn for ledere og medarbejdere i Søværnet.

Marie-Louise Sederberg

Marie-Louise Sederberg

Jeg er ansat som konsulent på Københavns Professionshøjskole, i afdeling Videreuddannelse Sund. Jeg arbejder med efteruddannelse på sundhedsområdet, herunder med diplomuddannelse og specialuddannelse for primært sygeplejersker. I afdelingen tilrettelægger medarbejderne diplomuddannelser inden for sundhedsområdet, gerne i tæt i dialog med aftagerne i praksis, det er både inden for kommuner og regioner (hjemmesygeplejen, plejehjem og hospitaler). Vi laver bl.a. netværksmøder og underviser gerne samt arbejder på at opsøge praksisfeltet i højere grad til gavn for medarbejderne i sundhedssektoren.

Tidligere har jeg arbejdet med organsations og kompetenceudvikling på SOSU H og i Kompetencesekretariatet, som er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Jeg er vant til at have dialoger med både medarbejdere og ledere på statslige arbejdspladser, og har også deltaget i dialoger om strategisk kompetenceudvikling på SU-møder.

Jeg er uddannet i Pædagogik og Forvaltning fra RUC og har videreuddannet mig inden for facilitering, pædagogisk ledelse og forandringsledelse

Jacob Vestergaard

Jacob Vestergaard

Jeg er chef for Beredskabsstyrelsens Sergentskole i Haderslev, er uddannet officer (CF) og Master i Kommunikation fra RUC.

Til dagligt arbejder jeg med personaleledelse, kompetenceudvikling, rekruttering og uddannelse samt naturligvis beredskab.

Jeg har siddet i SU som ledelsesrepræsentant siden 2005.

Ulrik Lyng Vestergaard

Ulrik Lyng Vestergaard

Jeg arbejder til daglig som vicerektor på et alment gymnasium, hvor jeg blandt andet arbejder med HR, økonomi og kompetenceudvikling af de ansatte personalegrupper. Jeg er A-side repræsentant i SU.

Jeg er Cand.scient. fra AU og lektor i bioteknolog, biologi og kemi, og fungerer blandt andet som UVM’s tilsynsførende i pædagogikum for nye gymnasielærere.

Gå til indkøbskurven...