BurgerClose

SU-undervisere

Samarbejdssekretariatet råder over et korps af SU-undervisere, der alle har praktisk erfaring med arbejdet i statens samarbejdsudvalg. Vores undervisere er bosiddende rundt om i Danmark, for at minimere kørselsudgiften for rekvirenten. Kontakt Samarbejdssekretariatets kursusadministration for yderligere info.

Maja Aasted

Maja Aasted

Jeg er lektor på et alment gymnasium i København, hvor jeg fungerer som formand for vores pædagogske udvalg, samt sidder i SU og bestyrelsen. Jeg planlægger i samarbejde med ledelsen al intern efteruddannelse af kollgiet.

Jeg er uddannet cand. mag. i samfundsfag og historie. Jeg arbejder desuden som tilsynsførende på pædagogikumuddannelsen og har der igennem erfaring med mange typer af uddannelsesinstitutioner for inden for både ungdoms- og voksenuddannelsesområdet.

Lars Albrektsen

Lars Albrektsen

Jeg er Afdelingsleder/sagsbehandler i Flyvevåbnet. Tidligere har jeg arbejdet med uddannelsen af Forsvarets værnepligtige talsmænd. Har en HR-baggrund, arbejdet en del med kompetenceudvikling.

Proceskonsulent uddannet fra Copenhagen Coaching Center. Jeg har erfaring som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, kursusleder på TR-uddannelse.

Har endvidere virket siden 1993 som SU-underviser i Forsvaret. Tilknyttet Beredskabsstyrelsen som ekstern underviser og censor på deres voksenpædagogiske grunduddannelse.

Ane Alsløv

Ane Alsløv

Jeg er uddannet Cand.Mag fra Københavns Universitet og er ansat som chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, hvor jeg primært arbejder med strategi og udvikling og internationale aktiviteter, bl.a. for Statens Kunstfond. Jeg har i en kortere periode også arbejdet i Udenrigsministeriet.

I langt de fleste af mine år i centraladministrationen har jeg været involveret i udviklingen af arbejdspladsen på den ene eller anden måde, herunder som tillidsrepræsentant, formand for vores AC-klubben på min arbejdsplads og næstformand i vores Samarbejdsudvalg.

Jeg har erfaring med mange typer af gruppedynamikker og finder det interessant at fokusere på, hvad en gruppe kan opnå sammen.

Jeg arbejder ud fra den tese, at alle, uanset rolle i SU-arbejdet, har en interesse i at udvikle den bedst mulige arbejdsplads ud fra den grundlæggende præmis. Det er det, der er udgangspunktet.

Jeg trækker også ofte på min uddannelse som dramapædagog.

Kamilla Bergström

Kamilla Bergström

Jeg er ansat som specialkonsulent på Københavns Universitet og arbejder primært med udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne. Arbejdet består bl.a. i at have kontakt til vores aftagere og dimittender, løbende evaluering og analyse af undervisning og trivsel samt at skabe meningsfulde og værdiskabende interne processer. Derudover underviser jeg i konflikthåndtering, innovation, teamsamarbejde og psykisk arbejdsmiljø både for bachelor- og akademistuderende på KU.

Min erfaring med udvalgsarbejde har været som partsneutral konsulent, hvor jeg har bidraget med dataanalyse og procesrådgivning ift. undervisning, arbejdsmiljø og trivsel.

Jeg er bl.a. uddannet Master i Sundhedspædagogik og PhD med forskning i organisering og arbejdsglæde. Derudover er jeg uddannet konfliktnavigatør, proceskonsulent og projektleder og har kurser i systemisk ledelse og integral livslæring. .

Magnus Bryde

Magnus Bryde

Jeg er den ene af Samarbejdssekretariatets to koordinerende konsulenter, hvor jeg repræsenterer CFU. Når jeg rådgiver og underviser, sker det altid på et partsneutralt grundlag og i overensstemmelse med de aftaler der regulerer området. Som koordinerende konsulent er jeg derudover ansvarlig for udviklingen af sekretariatets drift og tilbud til arbejdspladserne. Jeg er optaget af at understøtte samarbejde og udvikling af arbejdspladser og organisationer gennem fokus på det værdiskabende SU og forudsætningerne for dette. Jeg har en kandidatuddannelse i offentlig forvaltning samt er uddannet proceskonsulent, adfærdsdesigner og konfliktvejleder.

Lars F. Hansen

Lars F. Hansen

Jeg er uddannelseskonsulent i Domstolsstyrelsen og arbejder primært med kompetenceudvikling og implementering af nye uddannelser.

Jeg underviser på flere forskellige seminarer inden for Domstolene og er certificeret i MBTI I og II (Myers–Briggs Type Indikator), og IPMA projektleder D.

Jeg sidder samtidig i Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget som tillidsrepræsentant.

Jeg har tidligere været ansat i Københavns Byret.

Jette Louise Flensburg

Jette Louise Flensburg

Jeg underviser hos Samarbejdssekretariatet, fordi jeg har lyst til at bidrage til, at Samarbejdsaftalens ånd og paragraffer er kendt på arbejdspladserne i Staten. I omkring 20 år har jeg arbejdet i forskellige statslige organisationer som Rigspolitiet, Finansministeriet, en skatteregion mm., hvor SU-arbejdet, organisationsudvikling og facilitering af forandringer har været en vigtig del af mit arbejdsfelt, bl.a. i sekretariatsrollen og i forbindelse med rådgivning og undervisning.

Jeg er uddannet cand.scient.soc. i offentlig forvaltning og geografi, og så har jeg en mastergrad i Ledelse og Innovation. Jeg er blandt andet optaget af, hvordan samarbejde og dialog kan bidrage til bæredygtighed, i forhold til kerneopgaverne og på de indre organisatoriske linjer, hvor emner som fx grøn omstilling, organisationsforandringer og psykisk arbejdsmiljø har min interesse.

I dag arbejder jeg freelance, blandt andet som ekstern lektor i kreativitet og innovation på DTU, som projektansat i Samarbejdssekretariatet, og så har jeg et virke som forfatter, hvor jeg blandt andet har udgivet poesi om stress i arbejdslivet.

Sofie Janning

Sofie Janning

Jeg er kontorassistent, krydret med efteruddannelse indenfor HR, voksenundervisning, LEAN, forhandling og personlig udvikling.

Jeg har både ledelses- og TR-erfaring. Desuden har jeg i sammenlagt mere end 10 år været en del af SU’er både i staten og i en statslignende institution.

Til dagligt arbejder jeg som facility manager og arbejdsmiljøleder på en erhvervsskole.

Jesper Korsgaard

Jesper Korsgaard

Jeg er lektor på University College Nordjylland (UCN), hvor jeg underviser på professionsbachelor uddannelser i Sport Management og Innovation og Entrepreneurship. I mit tidligere job som HR Chef på Tech College Aalborg, har jeg har arbejdet med samtlige discipliner indenfor HR og arbejdsmiljø. Stillingen gav mig ligeledes værdifulde erfaringer i, hvordan der kan skabes et tillidsfuldt samarbejde på arbejdspladsen og et velfungerende Samarbejdsudvalg, der kan skabe værdi for en organisation.

Jeg er oprindelig uddannet Cand Oecon, som jeg siden har suppleret med en MBA i strategisk ledelse. Jeg desuden en solid undervisnings- og proceserfaring i forhold til afvikling af kurser/temadage med fokus på kompetence- og teamudvikling for ledere og medarbejdere fra forskellige faggrupper.

Pia Lassen

Pia Lassen

Jeg er den ene af Samarbejdssekretariatets to koordinerende konsulenter, hvor jeg repræsenterer Skatteministeriet. Når jeg rådgiver og underviser, sker det dog på et partsneutralt grundlag og i overensstemmelse med de aftaler, der er blevet indgået med arbejdstagersiden. Jeg underviser primært på Samarbejdssekretariatets temakurser omkring omstillingsprocesser samt kurser om udvikling af det erfarne SU.

Som koordinerende konsulent er jeg derudover ansvarlig for udviklingen af sekretariatets drift og tilbud til arbejdspladserne. Jeg tror på værdien af at "keep it simple" og har stort fokus på at finde pragmatiske løsninger i tæt samarbejde med kollegaer, samarbejdspartnere samt mit faglige netværk. Samskabelsesprocesser på tværs af fag og organisation har mit store fokus. Jeg har en kandidatuddannelse i samfundsfag, offentlig forvaltning og international udvikling, en diplomuddannelse i ledelse samt er uddannet proceskonsulent, konfliktvejleder og certificeret projektleder.

Susanne Lauridsen

Susanne Lauridsen

Jeg har i flere år arbejdet som konsulent og underviser i relation til voksenpædagogik, projektledelse, gruppeledelse, samarbejde og kommunikation. Jeg har ca. 25 års erfaring med undervisning af voksne og har bred erfaring med formidling af viden i institutioner og organisationer.

Jeg har siden januar 2016 haft ansættelse som lektor på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL i Vejle, hvor jeg blandt andet underviser i teorier og metoder i socialt arbejde, innovation og praksisudvikling.

Jeg er TR og medlem af det lokale udvalg for samarbejde og arbejdsmiljø.

Jeg er uddannet socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde og har en uddannelse som psykoterapeut.

Trine Madsen

Trine Madsen

Til dagligt er jeg HR-partner i Digitaliseringsstyrelsen, hvor jeg udover at fungere som styrelsens indgang til HR blandt andet også fungerer som sekretær for Samarbejdsudvalget. Inden jeg kom til Digitaliseringsstyrelsen har jeg i omkring 15 år arbejdet med mange forskelige opgaver indenfor ledelsessupport, HR og arbejdsmiljø på CBS. Jeg har en stor viden om arbejdet i samarbejdsudvalg samt arbejdsmiljøorganisationen og mange års erfaring med procesfacilitering indenfor psykisk arbejdsmiljø og trivsel, herunder erfaring med undervisning i konflikthåndtering og konfliktmægling på arbejdspladsen.

Et gennemgående træk i mit arbejdsliv er, at jeg altid har trives i samarbejdsfeltet mellem ledelses- og medarbejdersiden. Jeg har i mange år arbejdet tæt sammen med ledere på forskellige organisationsniveauer, og jeg har tidligere i karrieren i en årrække været TR og fælles-TR. Jeg er derfor god til at sætte mig i forskellige parters sted på arbejdspladsen. At styrke dialogen og relationerne i SU-samarbejdet er i mine øjne vigtigt, for det er min klare erfaring, at de gode løsninger på arbejdspladsen findes i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter.

Jeg er oprindeligt uddannet historiker og har efterfølgende taget en mastergrad i konfliktmægling på Københavns Universitet. I kan læse mere om mig her: Trine Madsen | LinkedIn

Anders Kragh Moestrup

Anders Kragh Moestrup

Jeg er chefkonsulent i HR-afdelingen på Aarhus Universitet. Uddannet Cand. scient og HD i ledelse og organisation.

Jeg arbejder til dagligt med arbejdsmiljø, og har et særligt kendskab til feltet mellem arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene.

Underviser bl.a. på arbejdsmiljøuddannelsen og har mangeårig erfaring som tillidsrepræsentant og medlem af både lokalt og hovedsamarbejdsudvalg.

Bodil Neergaard

Bodil Neergaard

Jeg er chefkonsulent i HR i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, uddannet cand.jur., proceskonsulent og coach.

Jeg arbejder med kompetence- og ledelsesudvikling, personalepolitik og har opgaven som sekretariat for Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget.

Jeg har mange års erfaring med at få samarbejdsudvalg til at fungere i de styrelser, hvor jeg har arbejdet. Jeg har været underviser og har stået for facilitering af kurser, konferencer og workshops på de arbejdspladser, som jeg har været på.

Nina Ottesen

Nina Ottesen

Jeg er ansat i Søværnet som arbejdsmiljørådgiver i 3. eskadre ved Flådestation Korsør, hvor jeg blandt meget andet har undervist arbejdsmiljøudvalg. Her er jeg selv medlem af både det lokale samarbejdsudvalg samt næstformand i Søværnets koordinerende samarbejdsudvalg. Jeg har et meget stort kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og især samarbejdet mellem SU og AMU.

Jeg har tidligere været ansat på Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, hvor jeg primært har arbejdet med studieadministration og projektkoordinering. Jeg brænder for arbejdet med mangfoldighed, fastholdelse og rekruttering.

Jeg er kontoruddannet med efteruddannelse inden for ledelse og offentlig forvaltning.

Jeg møder mine kursister der, hvor de er, og jeg er bevidst om, at samarbejdsudvalg ofte er sammensat af faggrupper med forskellige baggrunde og uddannelsesniveauer, hvilket jeg mener er en styrke for samarbejdet. Jeg trækker også gerne på egne erfaringer med hvordan SU-arbejdet kan udvikles fra hovedsagelig at være ”informationsmøder” til at være involverende møder med gode drøftelser til gavn for ledere og medarbejdere i Søværnet.

Marie-Louise Sederberg

Marie-Louise Sederberg

Jeg er ansat som konsulent på Københavns Professionshøjskole, i afdeling Videreuddannelse Sund. Jeg arbejder med efteruddannelse på sundhedsområdet, herunder med diplomuddannelse og specialuddannelse for primært sygeplejersker. I afdelingen tilrettelægger medarbejderne diplomuddannelser inden for sundhedsområdet, gerne i tæt i dialog med aftagerne i praksis, det er både inden for kommuner og regioner (hjemmesygeplejen, plejehjem og hospitaler). Vi laver bl.a. netværksmøder og underviser gerne samt arbejder på at opsøge praksisfeltet i højere grad til gavn for medarbejderne i sundhedssektoren.

Tidligere har jeg arbejdet med organsations og kompetenceudvikling på SOSU H og i Kompetencesekretariatet, som er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Jeg er vant til at have dialoger med både medarbejdere og ledere på statslige arbejdspladser, og har også deltaget i dialoger om strategisk kompetenceudvikling på SU-møder.

Jeg er uddannet i Pædagogik og Forvaltning fra RUC og har videreuddannet mig inden for facilitering, pædagogisk ledelse og forandringsledelse

Jacob Vestergaard

Jacob Vestergaard

Jeg er chef for Beredskabsstyrelsens Sergentskole i Haderslev, er uddannet officer (CF) og Master i Kommunikation fra RUC.

Til dagligt arbejder jeg med personaleledelse, kompetenceudvikling, rekruttering og uddannelse samt naturligvis beredskab.

Jeg har siddet i SU som ledelsesrepræsentant siden 2005.

Ulrik Lyng Vestergaard

Ulrik Lyng Vestergaard

Jeg arbejder til daglig som vicerektor på et alment gymnasium, hvor jeg blandt andet arbejder med HR, økonomi og kompetenceudvikling af de ansatte personalegrupper. Jeg er A-side repræsentant i SU.

Jeg er Cand.scient. fra AU og lektor i bioteknolog, biologi og kemi, og fungerer blandt andet som UVM’s tilsynsførende i pædagogikum for nye gymnasielærere.

Kontakt

Kontakt vores kursussekretær på telefonnr. 70272321 eller mail: Pia@samarbejdssekretariatet.dk

Gå til indkøbskurven...