BurgerClose

Uoverensstemmelser

Hvis der opstår uoverensstemmelser i samarbejdsudvalget, kan det i visse tilfælde føre til påstande om brud eller fejlfortolkning af Samarbejdsaftalen.

I så fald kan begge parter kræve at få uoverensstemmelsen behandlet i et evt. hovedsamarbejdsudvalg.

Hvis ikke hovedsamarbejdsudvalget kan nå til enighed omkring en afgørelse, vil sagen derefter gå videre til behandling Samarbejdsnævnet.

Her vil det være Samarbejdsnævnets opgave at træffe afgørelse i fortolknings- eller brudspørgsmålet, men hvis heller ikke Samarbejdsnævnet kan nå til enighed, vil sagen i sidste ende blive indbragt for en voldgiftsret.

En typisk uoverensstemmelse mellem ledelses- og medarbejdersiden vil eksempelvis kunne handle om hvorvidt der er sket brud på informationspligten (jf. Information og drøftelse). Her har medarbejdersiden en særlig mulighed for at anmode om, at forpligtelsen skal overholdes, hvorefter ledelsen har en frist på 1 måned til imødekomme klagen. Er klagen ikke blevet imødekommet inden for tidsfristen kan medarbejdersiden stadig viderebringe klagen for Samarbejdsnævnet.

Du kan finde Samarbejdsnævnets klagevejledning her.

Her kan du læse hele Samarbejdsaftalens:

§ 13. Samarbejdsnævn

Samarbejdsnævnets opgave er at behandle og afgøre sager om fortolkning af og brud på aftalen.

Stk. 2. Sammensætning
Samarbejdsnævnet sammensættes med ligelig repræsentation fra hver af samarbejdsaftalens parter. Formanden udpeges af Finansministeriet blandt nævnets medlemmer. Næstformanden udpeges af centralorganisationerne blandt nævnets medlemmer.

§ 14. Uoverensstemmelse

Uoverensstemmelser om fortolkningen af og påstande om brud på aftalens bestemmelser kan af hver af parterne i samarbejdsudvalget kræves behandlet i et evt. hovedsamarbejdsudvalg. Opnås der ikke enighed i hovedsamarbejdsudvalget, forelægges uoverensstemmelsen til afgørelse i Samarbejdsnævnet.

Stk. 2. Direkte forelæggelse for Samarbejdsnævnet
Er der ikke oprettet hovedsamarbejdsudvalg i institutionen forelægges uoverensstemmelsen direkte til afgørelse i Samarbejdsnævnet.

§ 15. Brud på informationspligten

Ved brud på informationspligten jf. § 3, stk. 2 og 3, kan medarbejdersiden fremsætte anmodning om, at forpligtelsen skal overholdes. Anmodningen skal fremsættes skriftligt. Ledelsen har derefter en frist på 1 måned fra modtagelsen til at tage skridt til at opfylde sin forpligtelse.

Stk. 2. Sanktioner
Er der ikke inden for fristen taget skridt til at opfylde forpligtelsen, kan medarbejdersiden indgive en klage for Samarbejdsnævnet. Ved brud på aftalen kan Samarbejdsnævnet eller voldgiftsretten, jævnfør § 16, fastsætte passende sanktioner, f.eks. en påtale eller idømmelse af bod. Boden kan, hvis de lokale parter er enige, bruges til samarbejdsfremmende foranstaltninger.

§ 16. Voldgift

Kan der ikke opnås enighed i Samarbejdsnævnet i sager om fortolkning af og brud på aftalens bestemmelser indbringes spørgsmålet for en voldgiftsret.

Stk. 2. Sammensætning
Voldgiftsretten består af 4 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Finansministeriet og 2 udpeges af centralorganisationerne. Voldgiftsretten udpeger en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed om udpegningen af opmand, anmodes Ar-bejdsretten om at udpege denne.

Stk. 3. Kendelser
Voldgiftsretten afsiger en motiveret kendelse, som er bindende for såvel ledelsen som medarbejderne.

Læs Samarbejdsaftalen

Du kan læse hele Samarbejdsaftalen her eller bestille den her.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om Samarbejdsaftalen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Gå til indkøbskurven...