BurgerClose

Samarbejdsaftalens formål og rammer

Formålet med samarbejdsaftalen er at fremme et velfungerende og løsningsorienteret lokalt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på de statslige arbejdspladser.

Aftalen fastlægger rammer for samarbejdet med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi, under hensynstagen til arbejdsgiverens ledelsesret.

Det konstruktive samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for at opnå gode og effektive statslige arbejdspladser, der har fokus på kerneopgaven og er præget af faglig kvalitet i opgaveløsningen.

Læs hele formålsparagraffen i Samarbejdsaftalens §1 eller om rammerne for samarbejdsudvalgets arbejde i §2.

§ 1. Formål

Et velfungerende og løsningsorienteret lokalt samarbejde er afgørende for at opnå gode statslige arbejdspladser, der har fokus på kerneopgaven og er præget af kvalitet i opgavevaretagelsen, trivsel, fornyelse og effektivitet. Et godt lokalt samarbejde er et dialogforum, hvor beslutninger og nye ideer kan drøftes og udvikles mellem ledelse og medarbejdere.

Ledelsen har ansvaret for, at arbejdspladsen udvikler sig og lever op til omgivelsernes krav og forventninger. Ledelse og medarbejdere skal i samarbejde føre arbejdspladsens strategi og mål ud i livet.

Formålet med samarbejdsaftalen er at fremme et konstruktivt lokalt samarbejde baseret på tillid og dialog. Aftalen fastlægger rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi. Aftalen skal skabe det bedst mulige afsæt for, at samarbejdsudvalget med udgangspunkt i de konkrete udfordringer, behov og vilkår beskæftiger sig med det, der er relevant for den enkelte arbejdsplads og dens fremtid.

Et tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter forudsætter, at de varetager deres funktion i gensidig respekt for hinandens roller og holder hinanden orienteret om væsentlige forhold af betydning for arbejdspladsen for at bidrage positivt til arbejdspladsens udvikling.

§ 2. Rammerne for samarbejdsudvalgets arbejde

Aftalen fastlægger rammerne for, hvordan samarbejdsudvalget skal samarbejde om arbejds- og personaleforhold, som hører under arbejdsgiverens ledelsesret. Forhold, der er reguleret af kollektive overenskomster og aftaler, herunder løn- og ansættelsesvilkår, henhører således ikke under samarbejdsudvalget.

Udvalgets medarbejderrepræsentanter skal tilsammen repræsentere samtlige medarbejdere inden for det enkelte udvalgs område med fokus på arbejdspladsens forhold.

Samarbejdsudvalget skal jævnligt evaluere sit arbejde med henblik på at sikre, at samarbejdet kvalificeres og målrettes.

Læs Samarbejdsaftalen

Du kan læse hele Samarbejdsaftalen her eller bestille den her.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om Samarbejdsaftalen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Gå til indkøbskurven...