BurgerClose

Seminar om trivsel på arbejdspladsen i en Corona-kontekst

Seminar om trivsel på arbejdspladsen i en Corona-kontekst

Dato: 24. marts 2022, kl. 9.30-15.30

Sted: Eigtveds Pakhus i København

Tilmeldingsfrist: 14. marts 2022

 

Invitation til gratis seminar om trivsel på arbejdspladsen i en corona-kontekst

Samarbejdssekretariatet inviterer til vidensdeling og debat om hvordan SU, på baggrund af erfaringerne fra Corona-krisen, kan arbejde med trivslen på arbejdspladsen.

”Man skal aldrig lade en krise gå til spilde” er et udtryk, mange har anvendt om Coronakrisen, for at understrege vigtigheden af at lære af krisen. Men hvordan trækker arbejdspladser konkret læring ud af krisen, og hvad har andre lært? Og hvilken rolle spiller tillidsvalgte, ledere og Samarbejdsudvalget i dette? Coronakrisen har været en omvæltning for mange, og de fleste har haft både gode og mindre gode erfaringer med de nye arbejds- og samarbejdsformer.

Dagen byder både på forskningsbaseret viden, praksisbaseret viden samt inspiration til at få drøftet de dilemmaer, der opstår, når man på arbejdspladsen ønsker både at tage hensyn til de enkelte medarbejderes forhold og den fælles sammenhængskraft.

 

På dagen vil du møde:

 • Malene Friis Andersen: forsker, forfatter, psykolog, konsulent og foredragsholder.
  Malene vil fortælle om resultaterne fra det forskningsprojekt, hun har været forskningsleder på, og som omfatter trivsel og opgaveløsning under coronakrisen. Malene kommer ind på tematikker som distancearbejde og det hybride arbejde, hvad er et arbejdsfællesskab – og er det noget andet efter coronakrisen end inden?

 • Lene Frølund Thomsen: chefkonsulent i ETIKOS og uddannet konfliktmægler.
  Lene er optaget af at rådgive offentlige arbejdspladser ift. dilemmaer ift. ledelse, kultur og etik og vil bidrage til debatten ved at sætte lys på de dilemmaer, som opstår på en arbejdsplads, når man som ledelse skal forsøge at afveje de forskellige hensyn til forskellige medarbejderes behov og hensynet til arbejdspladsens samlede opgaveløsning og sammenhængskraft over for hinanden.

 • Oberst Henrik Hegner Nielsen og oberstløjtnant Kim Holst, Flyvevåbnet.
  Henrik og Kim vil fortælle om Flyvevåbnets målsætning om, på baggrund af erfaringerne fra Covid19-perioden, fremadrettet at arbejde med ”den adaptive arbejdsmetode” som et redskab til at skabe større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen hos alle medarbejdere i Flyvevåbnet. Dette er en arbejdsmetode, der er baseret på designtænkning, og som forudsætter gensidig tillid, en respekt omkring at mennesker er forskellige og har forskellige behov, samt at den organisatoriske støtte for ændringen er til stede. Henrik og Kim vil på seminaret fortælle om metoden og de tanker, der ligger bag indførslen af denne, herunder ift. trivsel, mere effektiv opgaveløsning og rekruttering – men også vigtigheden af ikke at negligere vigtigheden af det relationelle aspekt samt tager højde for potentielle konflikter mellem medarbejdere, hvis ønsker om fleksibilitet ikke umiddelbart kan imødekommes.

 • Kasper Bøgh Pedersen, TR og tidligere næstformand i hovedsamarbejdsudvalget på DTU samt næstformand for samarbejdsudvalget for Afdelingen for Forskning, Rådgivning og Innovation i DTU’s administration.
  Kasper vil præsentere os for en politik vedr. fleksibilitet i arbejdsdagen, der er tiltrådt af HSU og gælder på tværs af alle dele af DTU. Politikken er drevet af, at medarbejdere og ledere efterspørger og viser stor ansvarlighed omkring planlægning af eget arbejde. Et øget organisatorisk fokus på fleksibilitet er baseret på DTU’s ønske om at bidrage til en bæredygtig omstilling af samfundet, samt at udgøre en attraktiv, fleksibel og bæredygtig arbejdsplads, der tiltrækker, udvikler og fastholder de bedste medarbejdere ved at tilbyde rammer og jobindhold, der understøtter, at trivsel fremmer performance. Kasper vil også fortælle om den proces i HSU, der er gået forud for udarbejdelsen af politikken, samt hvordan den er blevet implementeret lokalt i Afd. for Forskning, Rådgivning og Innovation. Direktør for Afd. for Forskning, Rådgivning og Innovation, Jakob Fritz Hansen, bidrager til indlægget med et filmet indslag. Det samme gør DTU’s rektor, Anders Overgaard Bjarklev, samt næstformand for HSU, Annette Frøhling.

 • Samarbejdssekretariatets koordinerende konsulenter, Pia Lassen og Magnus Bryde.
  Magnus og Pia vil stille skarpt på hvilke opgaver samarbejdsudvalget har i forhold til at arbejde videre med de erfaringer, som corona-krisen har givet os. Pia og Magnus vil også komme ind på hvilke forpligtelser, der ligger hos henholdsvis samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget.

 

Tilmelding

For medlemmer af statslige samarbejdsudvalg

Tilmelding

For øvrige interesserede

Behandling af personoplysninger

Når du tilmelder dig et arrangement hos Samarbejdssekretariatet, afgiver du en række personoplysninger om dig selv, herunder navn, stilling, arbejdsplads og e-mailadresse. Vi gemmer og anvender disse oplysninger for at administrere din tilmelding. Deslige informerer vi om, at oplysninger om dit navn, din stilling og din organisation kan blive offentliggjort for de øvrige deltagere.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Gå til indkøbskurven...