BurgerClose

Oprettelse af SU

Hvordan opretter vi et SU og hvem skal sidde i det?

I laver en skriftlig aftale mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationer (i praksis de lokale tillidsrepræsentanter). Her bliver i enige om antallet af pladser og beskriver dette konkret. Herefter melder medarbejdersiden repræsentanter ind til besættelsen af disse pladser og ledelsen tilsvarende. Medarbejderrepræsentanterne udpeges som udgangspunkt blandt allerede valgte tillidsrepræsentanter.

Hvad er arbejdsdelingen mellem SU og AMO?

AMO står for arbejdsmiljøorganisationen og vil ofte bestå af et eller flere udvalg og arbejdsmiljøgrupper, der står for henholdsvis de strategiske og operationelle opgaver der følger af arbejdsmiljøloven. Særligt i forhold til aspekter vedr. det psykisk arbejdsmiljø vil det kunne være opgaveoverlap, da SU har en række opgaver i.f.t. at drøfte arbejdspladsens indsats i forhold til eksempelvis arbejdsrelateret stress og vold, mobning og chikane. Dertil kan de vælge at arbejde med yderligere temaer, der lægger sig op af arbejdet i AMO. Netop i dette lys muliggør Samarbejdsaftalen også at de to systemer kan lægges sammen jf. nedenfor.

Kan SU og AMO lægges sammen?

Ja, samarbejdsaftalens §8 give mulighed for at SU og AMO kan lægges sammen. På mange statslige arbejdspladser kan det give værdi at lægge SU og AMO sammen. Læs mere om vores erfaringer i.f.t. dette område her. For at kunne sammenlægge er det et krav, at parterne (de forhandlingsberettigede organisationers repræsentanter og ledelsen på arbejdspladsen) beskriver, hvordan det vil kunne styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet. Dette skal parterne indgå en aftale om, der kaldes en virksomhedsaftale, hvilken du kan læse mere om i vejledningen om samarbejdsaftalens §8, om sammenlægning af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. Hvis I vælger at sammenlægge de to udvalg, skal I være opmærksomme på at alle medlemmer af det sammenlagte udvalg skal tilbydes at deltage i den lovpligtige AMO-uddannelse. Derudover skal alle nye medlemmer (herunder arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere) tilbydes at deltage i et grundkursus for nye medlemmer af SU .

Kan der oprettes et ”midlertidigt SU” i forbindelse med organisatoriske ændringer?

Ja, der kan etableres midlertidige underudvalg til et SU jf. §7 stk. 3. Det kan være relevant ved eksempelvis organisatoriske ændringer eller lign. Når der nedsættes underudvalg til behandling af bestemte opgaver skal udvalgets kompetence i forhold til Samarbejdsudvalget være klart beskrevet i et kommissorium. Det er afgørende, at SU-strukturen matcher ledelsesstrukturen for at fastholde drøftelser på det niveau, hvor der er beslutningskompetence. Bliv evt. inspireret af vores folder med gode råd til Samarbejdsudvalgene i forbindelse med flytningen af statslige arbejdspladser.

Skal man oprette samarbejdsudvalg i en selvejende institution?

Ja, man skal oprette samarbejdsudvalg i en selvejende institution under staten. De er nemlig omfattet af samme aftaler indgået mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg, som andre statslige institutioner.

Hvornår skal der oprettes lokale samarbejdsudvalg?

Der skal oprettes et lokalt samarbejdsudvalg under en institution for hvert arbejdssted med selvstændige ledelsesfunktioner, der har over 25 medarbejdere inden for institutionen. 

Det er institutionens samarbejdsudvalg, der vurderer om der er "arbejdssteder med selvstændig ledelsesfunktion". Det er typisk ledelsesområder med deres egen personaleadministration og budgetforvaltning. Og steder hvor der er

  • Selvstændig ledelsesret
  • Beslutning eller indstillingsret ved ansættelse og afskedigelser
  • Selvstændigt budget- og regnskabsansvar

Hvis parterne i samarbejdsudvalget er uenige skal de føre problemet videre til de kanaler, der normalt løser uoverensstemmelser.

Der skal altid være et hovedsamarbejdsudvalg som er fælles for hele institutionen.

Hvad skal med i en forretningsorden?

Forretningsordenen er en køreplan for arbejdet i udvalget. Den sætter rammerne både før, efter og under møderne.

Den bestemmer hvor mange møder der skal holdes om året, og hvornår de skal holdes. Møderne skal planlægges så de tager højde for de vigtige dage eller perioder I har på jeres arbejdsplads. Det kan være budgetforslag, resultatkontraktopfølgning eller indgåelse, eller gennemførsel af MUS.  Man kan også indkalde til ekstraordinære møder, hvilket det kan være smart også at have en procedure for.

Alle medlemmer skal være velforberedte. Det er nødvendigt for at I kunne have en god og nyttig dialog. Forretningsordnen skal sikre det ved at beskrive hvordan dagsordner udformes, hvad de faste dagsordenspunkter er, og hvornår dagsordenen og bilag skal være sendt til medlemmerne.

Forretningsordnen skal også sikre at alle er orienteret om hvad der sker i udvalget. Derfor skal der være regler om godkendelsesprocedurer af referater, og om hvornår der er frister for at sende referaterne ud til medlemmerne. Forretningsordnen kan også beskrive hvordan sekretæren for udvalget skal vælges og hvordan anden information end referater, der kommer fra udvalget, kan håndteres af medarbejderne.

I kan også beslutte hvordan proceduren for at nedsætte underudvalg under SU i sin forretningsorden.

Til sidst kan I også i jeres forretningsorden bestemme principper for hvordan I vil evaluere arbejdet i SU og de aktiviteter I laver, som f.eks. kursus- eller temadage.

Skal vi oprette et kontaktudvalg?

Hvis ikke alle de faglige organisationer på arbejdspladsen er repræsenteret i jeres SU, kan i lave et kontaktudvalg (det er kun relevant hvis organisationerne er forhandlingsberettiget).  I kontaktudvalget skal samarbejdsudvalgets medarbejderrepræsentanter sættes sammen med en repræsentant fra hver af de organisationer, der ikke er repræsenteret i jeres SU.

Gennem et kontaktudvalg kan de ikke-repræsenterede organisationer altså også få en mulighed for at blive hørt og få deres interesser varetaget i SU-forhold.

Møderne i kontaktudvalget skal I holde inden SU-møderne og evt. også efter. Her er det muligt at diskutere de punkter, der er på SU-mødets dagsorden.

Det er godt hvis medarbejdersiden kan blive enige om holdningerne til de spørgsmål, der tages op i SU. Derfor kan det være en ide at have en forretningsorden i kontaktudvalget, som beskriver hvordan I opnår enighed.

Hvor mange pladser må der være i SU?

Det er op til ledelsen og tillidsrepræsentanterne, hvor mange pladser der skal være i samarbejdsudvalget, og hvor mange der skal sidde fra hver side. De skal derfor aftale antallet og fordelingen i fællesskab. Den aftale kan opsiges med 3 måneders varsel.

Et godt råd er at medarbejderne skal være repræsenteret bredt i forhold til arbejdspladsens personalegrupper.

På ledelsens side vil man typisk have den økonomi- og personaleansvarlige repræsenteret.

Må der sidde flere ledelses- end medarbejderrepræsentanter i SU?

Ja, det må der gerne. Det er udelukkende ledelsen og tillidsrepræsentanter der bestemmer sammensætningen af SU’s medlemmer.

Er medlemmer af underudvalg – nedsat af samarbejdsudvalget - beskyttet som tillidsrepræsentant og kan de få over-/merarbejdsbetaling?

Nej, medarbejdere i underudvalg er ikke beskyttede ligesom en tillidsrepræsentant. Men deres arbejde indgår i den normale arbejdstidsopgørelse, og de får altså dermed løn for deres arbejde i underudvalg.

Gå til indkøbskurven...