BurgerClose

Generelle spørgsmål

Er det obligatorisk for SU-medlemmer at deltage i arbejdsmiljøuddannelsen, i et enstrenget SU?

Svaret er nej.

I et nyt kombineret samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg skal samtlige medlemmer have tilbud om at deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (jf. vores vejledning side 7).

Dette ændrer dog ikke på arbejdsleder og AMRs pligt til arbejdsmiljø-uddannelse jf. reglerne/lovgivningen på dette.

Hvordan opsiger SU eksisterende lokale retningslinjer?

Ligesom SU kan fastlægge retningslinjer eller principper for arbejdspladsens arbejds- og personaleforhold jf. §6, kan hver af parterne (d.v.s. henholdsvis ledelses- og medarbejdersiden) opsige fastlagte retningslinjer med 3 måneders varsel. Inden opsigelsen skal samarbejdsudvalget dog forsøge at ændre de hidtidige retningslinjer på en måde, som er tilfredsstillende for samarbejdsudvalgets parter. Det er derudover vigtigt at pointere, at det af cirkulærebemærkningerne til §6 fremgår, at der skal være bred tilslutning blandt medlemmerne af den pågældende ”side” i Samarbejdsudvalget og således ikke tale om enkeltstående medlemmers synspunkter.

Hvad er forskellen på SU-udvalg og MED-udvalg?

I kommuner og regioner har man et andet aftalegrundlag, hvor der arbjedes med MED-udvalg. Det kan således anskues som den kommunale og regionale pendant til SU-udvalg.

Hvis formanden er forhindret i at deltage til et møde overtager samarbejdsudvalgets næstformand så mødeledelsen?

Det vil sjældent være meningsfyldt at opretholde et møde i SU, hvor formanden er forhindret. Der er dog ingen bestemmelse omkring dette i samarbejdsaftalen og det er således op til det enkelte samarbejdsudvalg at fastlægge regler for mødeafvikling - typisk via en forretningsorden.

Mister tillidsrepræsentanten sin plads i SU, hvis vedkommende stopper som tillidsrepræsentant?

Hvis der kommer en ny tillidsrepræsentant i vedkommendes sted skal der ske en tilsvarende udskiftning i samarbejdsudvalget. Kommer der ikke en ny tillidsrepræsentant vil vedkommende fortsat sidde som medarbejderrepræsentant medmindre en anden udpeges.

Kan medlemmer af samarbejdsudvalg få kompensation for deltagelse i møder uden for normal arbejdstid?

Ja, møder uden for normal arbejdstid OG rejsetid til møder kompenseres via lønudbetaling eller ved frihed.

Hvis møderne ligger udenfor arbejdstiden medregnes de i den samlede arbejdstidsopgørelse. Arbejdstiden kommer til at indgå i den opgørelse, som institutionen laver af, hvor meget tid medarbejderen bruger på sit arbejde som tillidsrepræsentant. Det står i tillidsrepræsentant aftalen § 7, og SU aftalen § 10.

Er møder i samarbejdsudvalget åbne møder?

Som udgangspunkt er møderne for udvalgets medlemmer, hvor bestemmelserne om information og drøftelse, krav om referater samt SUs forpligtigelse til at holder arbejdspladsen orienteret om SU's arbejde tilsiger god åbenhed om arbejdet i SU.

Kan man behandle personsager i SU?

Nej. I SU behandles ikke personsager, men derimod indhold vedr. arbejds-, personele- og samarbejdsforhold. Personsager vil typiske være noget der håndteres i relation til TR-systemet.

Skal man deltage i et SU-kursus?

Nej, det er der ingen pligt til. Men alle medlemmer skal have tilbuddet om et kursus indenfor de første 6 måneder efter de er blevet udpeget.

Hvem skal betale SU-medlemmers deltagelse i kursus?

Kurset bliver betalt af arbejdsgiveren. Det skal tilbydes i løbet af de første 6 måneder efter medlemmet er udpeget.

Hvordan opsiger man indgåede retningslinjer?

Hver part kan opsige retningslinjer med 3 måneders varsel. I den varslingsperiode kan samarbejdsudvalget så forsøge at lave ny retningslinje. Hvis hele udvalget er enige om at opsige retningslinjen så kan det ske med kortere varsel end de 3 måneder.

Hvem betaler bod?

Ledelsen betaler bod, fordi det kun er dem der kan idømmes bod. Boden gives nemlig, når ledelsen ikke overholder deres informationspligt og betales fra institutionens bevilling. Medlemmerne i samarbejdsudvalget kan bruge beløbet til at fremme og styrke deres samarbejde, hvis de kan blive enige om det. Kan de ikke blive enige vil boden gå til centralorganisationerne.

Hvilken rolle har Pædagogisk Råd i forhold til SU?

Pædagogisk råd diskuterer udviklingen af de pædagogiske forhold på en skole. Rådet består af undervisere og ledelsen. I SU repræsenterer medarbejderrepræsentanterne ikke kun undervisere, men alle medarbejdere. SU diskturer også forhold der handler om alle aspekter af skolens udvikling og fremtid.

Hvordan kan SU få indflydelse på budgetter i en selvejende institution?

SU skal arbejde med budgetforslag, og ledelsen har derudover informationspligt om den forventede udvikling i skolens økonomi.

Som selvejende institution kan man bedst give SU indflydelse ved at lægge møderne på de rigtige tidspunkter i forhold til budgetprocessen. Læg derfor møderne sådan at SU har mulighed for at diskutere budgetforslagene inden bestyrelsen skal godkende dem.

Gå til indkøbskurven...