Sekretariatet

Box 112 / 1004 København K.
Telefon: 70 27 23 21
Kontakt(at)samarbejdssekretariatet.dk

EAN: 5798 0098 14401
CVR: 10213231

Koordinerende konsulent
Pia Lassen

Telefon: 41 78 21 32
Piala(at)samarbejdssekretariatet.dk

Koordinerende konsulent
Magnus Bryde

Telefon: 4697 3819
Magnus(at)samarbejdssekretariatet.dk 

Kursussekretær
Pia Hendrichsen

Mobil: 70 27 23 21
Pia(at)samarbejdssekretariatet.dk 

Nyhedsbreve

Samarbejdssekretariatet udsender løbende nyhedsmail om emner, der vedrører samarbejdsudvalgets arbejde.

Nyhedsbrevet udsendes ca. en gang om måneden.

Tilmeld nyhedsbrev


Nyheder fra Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet udbyder 14 åbne SU-kurser i 2018. Se kursuskalenderen her.

Underviserrum

SU-underviserseminar november 2013

Samarbejdssekretariatets SU-undervisere, har her adgang til et fælles forum.

Kontakt sekretariatet for yderligere information.

 

 

Sådan bruges cookies på Samarbejdssekretariatets hjemmeside

TYPO3 CMS benytter en session cookie som nødvendig for at få websitet til at fungere. Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics som også sætter en cookie.

Som bruger kan du altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at mange funktioner og services kan blive sat ud af drift idet de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg som du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret i dit besøg på hjemmesiden, kan efterfølgende slettes nemt. Klik på nedenstående links for få vejledning til din browser. Hvis du bruger flere browsere, skal du huske at slette cookies i dem alle.

Internet Explorer * Mozilla Firefox  * Google Chrome  * Opera * Safari * Flash cookies * iPhone/Apple * Android telefoner * Windows7 telefoner

§7. Oprettelse af og møder i samarbejdsudvalg

Der skal altid oprettes et samarbejdsudvalg, hvis der på en statslig arbejdsplads er ansat mere end 24 personer.

Er der inden for samme arbejdsplads, flere selvstændige afdelinger med over 24 ansatte, skal der tilsvarende oprettes et samarbejdsudvalg for hver af disse afdelinger.

Læs mere om oprettelse af samarbejdsudvalg i Samarbejdsaftalens §7

§ 7. Oprettelse af samarbejdsudvalg

I institutioner med mindst 25 beskæftigede skal der oprettes samarbejdsudvalg.

Er der inden for institutionen flere arbejdssteder med en selvstændig ledelsesfunktion, hvor antallet af beskæftigede er mindst 25, skal der oprettes et samarbejdsudvalg for hvert af disse arbejdssteder.

Hvis der oprettes flere samarbejdsudvalg inden for en institution, skal der også oprettes et hovedsamarbejdsudvalg, der er fælles for hele institutionen.

Det er af afgørende betydning for samarbejdet, at samarbejdsudvalgsstrukturen afspejler organisationsstrukturen.

Hvis flere statslige institutioner etablerer en fælles opgaveløsning/arbejdsplads med selvstændig ledelsesfunktion og mindst 25 ansatte, skal der oprettes et samarbejdsudvalg.

I institutioner, hvor der på grund af et begrænset antal medarbejdere ikke skal oprettes samarbejdsudvalg, skal der samarbejdes efter de samme principper, som er indeholdt i denne aftale.

Stk. 2. Sammensætning af samarbejdsudvalg
Antallet af pladser i samarbejdsudvalget fastsættes ved aftale mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter.

Er der flere forhandlingsberettigede organisationer repræsenteret i institutionen, fastsættes fordelingen mellem organisationerne ved aftale mellem disse.

Den ansvarlige leder af institutionen eller af den pågældende del af institutionen er formand for samarbejdsudvalget og udpeger de øvrige ledelsesrepræsentanter samt suppleanter for disse.

Medarbejderrepræsentanterne og suppleanterne for disse udpeges af de for-handlingsberettigede personaleorganisationer blandt de anmeldte tillidsrepræ-sentanter i institutionen. Skal der udpeges flere medarbejderrepræsentanter, end der er tillidsrepræsentanter, foretages udpegningen blandt institutionens øvrige medarbejdere. De pågældende anmeldes over for institutionens ledelse. Suppleanterne anmeldes på tilsvarende måde.

Samarbejdsudvalgets næstformand vælges af medarbejderrepræsentanterne.

Medlemmer og suppleanter udpeges for 2 år ad gangen. En udpegning bort-falder, når grundlaget for den ikke længere er til stede.

Stk. 3. Underudvalg
Samarbejdsudvalget kan nedsætte permanente eller midlertidige underudvalg til behandling af bestemte opgaver. Når samarbejdsudvalget nedsætter et under-udvalg, skal udvalgets kompetence i forhold til samarbejdsudvalget være klart beskrevet i et kommissorium.

Stk. 4. Kontaktudvalg
Der kan oprettes et kontaktudvalg bestående af samarbejdsudvalgets medar-bejderrepræsentanter og en repræsentant for hver af de personaleorganisationer, der ikke er repræsenteret i samarbejdsudvalget.

Kontaktudvalgets opgave er at vejlede og rådgive medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalget. Udvalget indkaldes forud for møder i samarbejdsudvalget.

Cirkulærebemærkning til § 7:
Vejledende er der tænkt på et ledelsesområde med en sådan selvstændig personaleadministration og budgetforvaltning, at det er rimeligt at oprette samarbejdsudvalg for det pågældende område.

Ved afgørelsen af, om en arbejdsplads kan betragtes som en ”institution”, for hvilken der er pligt til at oprette samarbejdsudvalg, indgår blandt andet en vurdering af, om der i ledelses-funktionen indgår:

  1. Selvstændig ledelsesret
  2. Beslutnings- eller indstillingsret ved ansættelser og afsked
  3. Selvstændigt budget- og regnskabsansvar.

Det er parterne i den enkelte institution, som må vurdere, om det er rimeligt at oprette flere samarbejdsudvalg.

Hvis der etableres samarbejde mellem en statslig institution og kommunale eller private institutioner med henblik på fremtidig fælles opgavevaretagelse, skal det sikres, at de statslige medarbejdere fortsat har de samme rettigheder med hensyn til information, drøftelse og medbestemmelse om arbejdspladsens arbejds- og personaleforhold, som er indeholdt i denne aftale.

   

§ 8. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Hvis man i samarbejdsudvalget har særligt brug for at styrke arbejdsmiljøarbejdet, kan det i nogle tilfælde være en god idé, at aftale en anden organisering. For eksempel ved at  lægge samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget sammen.

Læs mere om lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet i Samarbejdsaftalens §8.

§ 8. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

For at styrke arbejdsmiljøarbejdet kan der aftales en anden organisering fx i form af en sammenlægning af samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget.

Aftalen indgås mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorgani-sationers repræsentanter og skal opfylde minimumskrav fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Samtlige repræsentanter i det kombinerede udvalg skal herudover have tilbud om deltagelse i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

    

§ 9. Tilrettelæggelse af møder

Samarbejdsudvalget bestemmer selv sin forretningsorden, når det kommer til afholdelse af møder.

Det er samarbejdsudvalgets formand og næstformand, der i fællesskab udarbejder dagsorden for møderne i samarbejdsudvalget.

Læs mere om tilrettelæggelse af samarbejdsudvalgets møder i Samarbejdsaftalens §9.

§ 9. Tilrettelæggelse af møder

Formand og næstformand udarbejder i fællesskab dagsorden for møderne.

Samarbejdsudvalget udarbejder referat af samarbejdsudvalgets møder.

Samarbejdsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Møder afholdes fortrinsvis i arbejdstiden, og medlemmerne skal have den fornødne tid til rådighed til samarbejdsudvalgsarbejdet. Medlemmerne oppebærer time- og dagpenge og befordringsgodtgørelse efter de regler, der er aftalt mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.

Ved deltagelse i møder samt rejsetid i forbindelse hermed uden for de pågældendes normale arbejdstid ydes kompensation efter reglerne i aftalen om tillids-repræsentanter i staten mv.
 
Stk. 2. Tilkald af sagkyndige
Ved behandlingen af specielle spørgsmål i samarbejdsudvalg og underudvalg kan hver af parterne tilkalde særligt sagkyndige på det pågældende område fra institutionen. Tilkald af andre sagkyndige, herunder eksperter udefra, forudsætter, at der er enighed om det.

Samarbejdsudvalget kan endvidere indhente bistand og vejledning fra et eventuelt hovedsamarbejdsudvalg, de berørte faglige organisationer og aftalens centrale parter, hvis en af parterne i samarbejdsudvalget fremsætter et ønske om det.

Cirkulærebemærkning til § 9
I kombinerede samarbejdsorganer, som også varetager de arbejdsopgaver, der ellers ville være henlagt til arbejdsmiljøudvalg, henvises tillige til bestemmelserne i Finansministeriets cirkulære af 1. september 1993 om honorering af sikkerhedsrepræsentanter m.fl.

  

Du kan læse hele Samarbejdsaftalen her eller bestille den her.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om Samarbejdsaftalen, er du altid velkommen til at kontakte os. 

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. samarbejdsaftalen eller andet, så kontakt en af vores koordinerende konsulenter eller skriv en mail til: kontakt(at)samarbejdssekretariatet.dk

Magnus A. Bryde

Telefon: 4697 3819

Magnus@samarbejds
sekretariatet.dk
 

Pia Lassen

Telefon: 4178 2132

Piala@samarbejds
sekretariatet.dk
 

 
Find vores profil på linkedinTilmeld dig vores nyhedsbrevKontakt os